Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

295 lượt xem
Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị
I, Khái niệm thẩm định giá máy móc thiết bị Thẩm định giá mấy móc thiết bị là sự đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị máy móc thiết bị vào ngày thẩm định giá tại một thời điểm cụ thể cho một mục đích cụ thể và sử dụng một phương pháp phù hợp.

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị là một khoa học thực hiện có tổ chức và logic được sắp xếp phù hợp với các quy tắc cơ bản đã được xác định rõ, nó giúp cho nhà thẩm định giá có thể đưa ra một kết luận ước tính giá trị có cơ sở và có thể tin tưởng được.  Máy móc thiết bị có thể được thẩm định giá vì nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng. Khi thẩm định giá vì mục đích tài chính máy móc thiết bị áp dụng những phương pháp thẩm định giá giống như cách thức thẩm định giá tài sản khác. Vận dụng khái niệm giá thị trường và phương pháp chi phí thay thế khấu hao khi thẩm định giá cho những mục đích khác với mục đích báo cáo với tài chính, máy móc thiết bị được thẩm định giá bằng cách áp dụng một cơ sở thẩm định giá thích hợp, việc thẩm định giá máy móc thiết bị có thể dựa trên thị trường tùy theo mục đích của việc thẩm định giá cũng như đặc điểm của máy móc thiết bị.

Thẩm định giá máy móc thiết bị

II, Quy trình thẩm định giá máy móc thiết bị

1, Xác định tổng quát về thiết bị máy móc cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hay phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá

– Xác định mục đích thẩm định giá của khách hàng

– Xem xét đánh giá sơ bộ tài sản thẩm định giá về pháp lý, vị trí, đặc điểm, tính năng, thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị và tất cả các vấn đề có liên quan đến tài sản.

– Công ty thẩm định đưa ra các dự kiến về phương pháp, nguồn thu thập thông tin… để lập phương án thẩm định giá.

2, Lập kế hoạch thẩm định giá máy móc thiết bị

- Công ty thẩm định giá cần đưa ra được kế hoạch trình tự thu thập tài liệu trên thị trường làm cơ sở để so sánh, cụ thể là nguồn tài liệu đúng đắn, tin cậy, chính xác.

- Kế hoạch phân tích tài liệu đã thu thập được, tài liệu nào có ích có thể sử dụng được và tài liệu nào không thể sử dụng được.

- Lập đề cương báo cáo thẩm định giá và chứng thư, kết quả thẩm định giá

- Kế hoạch về nhân lực thực hiện, người phụ trách và thời gian biểu thực hiện

- Đưa ra kế hoạch về các vấn đề liên quan khác trong quá trình thẩm định giá thiết bị máy móc

Thẩm định giá máy móc thiết bị

3, Khảo sát và thu thập thông tin

- Khảo sát thu thập các thông tin tại hiện trường để có được đầy đủ các thông tin về máy móc thiết bị, như: năm chế tạo, xuất xứ, các thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chế tạo ra máy móc thiết bị, nguồn cung cấp máy móc thiết bị, tình trạng kỹ thuật hiện tạ

- Thu thập thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng khai thác của máy móc thiết bị

- Nghiên cứu thị trường trong nước, thị trường khu vực để tìm kiếm thông tin phù hợp với phương pháp ứng dụng để thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của khách

- Tình hình các tài sản tương đồng trên thị trường.

- Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.

4, Phân tích thông tin dữ liệu thu thập được

- Phân tích đánh giá các thông tin đã thu thập được về thị trường và tài sản thẩm định giá

- Đối chiếu kết quả khảo sát hiện trường với tài liệu khách hàng cung cấp.

- Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của máy móc thiết bị, tình hình thị trường,…

- Phân tích so sánh về đặc điểm có thể so sánh được của tài sản, lựa chọn thông tin phù hợp nhất làm cơ sở thẩm định giá.

5, Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá máy móc thiết bị

- Chọn phương pháp thẩm định giá phù hợp với mục đích và tài sản thẩm định giá.

- Thực hiện các nội dung của phương pháp thẩm định giá được chọn.

- Dự kiến kết quả thẩm định giá

6, Lập báo cáo chứng thư thẩm định giá

- Căn cứ vào kết quả thu được từ các bước trên

- Căn cứ theo mẫu quy định

Khi đã hoàn thành đủ 6 bước trong quy trình công ty thẩm định có nghĩa vị gửi báo cáo kết quả thẩm định giá bằng chứng thư thẩm định giá khách hàng. Báo giá theo quy định tại tiêu chuẩn số 04 ban hành kèm theo Quyết định  số 24/2005/QĐ-BTC ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc bàn hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.

Báo cáo thẩm định giá là sản phẩm của toàn bộ công việc thẩm định giá.  Là kết quả của những nỗ lực và kỹ năng nghề nghiệp của nhà thẩm định giá. Một công ty thẩm định giá uy tín với kinh nghiệm lâu năm trong ngành như Thẩm định giá Thành Đô mới có thể đem lại những chứng thư thẩm định giá có giá trị sát nhất với máy móc thiết bị thẩm định.

Gửi phản hồi

 

^ Về đầu trang