Đất rừng sản xuất là gì? Thẩm định giá đất rừng sản xuất

Thẩm định giá đất rừng sản xuất
Đất rừng sản xuất là gì? Thẩm định giá đất rừng sản xuất – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá đất rừng sản xuất) – Đất đai là tài sản quý giá của đất nước cũng như con người trên thế giới. Đất đai luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng và thường xuyên có những biến động theo sự thay đổi của xã hội. Đất đai hiện này có 03 nhóm gồm: Nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

Hiện nay đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp, được các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đặc biệt trong phát triển kinh thế thị trường. Đất rừng được Nhà nước quản lý và giao cho các cá nhân, tổ chức với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Vì vậy thẩm định giá đất rừng có vai trò vô cùng quan trọng trong kinh tế xã hội, phục vụ mục đích chính đáng của các bên tham gia.

1. Đất rừng sản xuất là gì?

Đất rừng sản xuất là đất được sử dụng để chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nuôi trồng thủy sản. Theo quy định của pháp luật, đất rừng sản xuất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c, Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai 2013.

Tại Mục 1.2.1 Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT thì đất rừng sản xuất là đất đang có rừng và đất đang được sử dụng để phát triển rừng cho mục đích chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đất rừng sản xuất bao gồm đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất có rừng sản xuất là rừng trồng và đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản xuất. Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 75/2015/TT-BTNMT, đất rừng sản xuất có ký hiệu là RSX. Trong sổ đỏ, bản đồ có ghi ký hiệu RSX tức phần diện tích đất này là đất rừng sản xuất.

Đối với các trường hợp trên Sổ đỏ đã ghi rõ ràng mục đích sử dụng đất của từng thửa đất thì trên bản đồ có thể không ghi chú các ký hiệu của loại đất đó nữa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

2. Phân loại đất rừng sản xuất

Theo điểm c khản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất rừng sản xuất là một trong các loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Loại đất này được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Theo đó, đất rừng sản xuất được phân loại thành:

 • Rừng sản xuất là rừng tự nhiên: Gồm có rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên.
 • Rừng sản xuất là rừng trồng: Gồm rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.
Đất rừng sản xuất có được cấp sổ đỏ chuyển nhượng không
Đất rừng sản xuất có được cấp sổ đỏ và chuyển nhượng không

3. Đất rừng sản xuất có được cấp sổ đỏ không

Theo quy định tại Điều 98 Luật Đất đai 2013, Điều 33 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, đất rừng sản xuất  là loại đất rừng được Nhà nước cấp Sổ đỏ.

Theo đó, điều kiện cấp sổ đỏ đối với đất rừng sản xuất được quy định tại Điều 99, Điều 100, Điều 101, Điều 102 Luật Đất đai 2013 và các văn bản khác có liên quan gồm:

 • Nguồn gốc sử dụng đất rừng sản xuất thuộc một trong những trường hợp được quy định tại Điều 99 Luật Đất đai 2013
 • Việc sử dụng đất rừng sản xuất không thuộc trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Việc sử dụng đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất
 • Đất rừng sản xuất phải được sử dụng ổn định, không tranh chấp, không vi phạm pháp luật đất đai
 • Người sử dụng đất phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

4. Đất rừng sản xuất có được chuyển nhượng?

Hiện nay đất rừng sản xuất không cấm chuyển nhượng, tuy nhiên khi chuyển nhượng thì phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
 • Trong thời hạn sử dụng đất.
 • Không quá 150 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng.
 • Không quá 300 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Điều kiện chung về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trước hết, người sử dụng đất muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau: “Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất”

Hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất

Hạn mức chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất “Đất rừng sản xuất là rừng trồng: Không quá 150 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; Không quá 300 héc ta đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi”

Đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất.

Pháp luật đất đai quy định hộ gia đình, cá nhân không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất cho tổ chức kinh tế nếu không thuộc trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản.

“Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.”

Theo quy định của pháp luật, thì người nhận chuyển nhượng phải có sộ hộ khẩu đối với khu vực rừng muốn chuyển nhượng (Khoản 1 Điều 192, Luật Đất đai)

Mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất

Đối với người nhận chuyển nhượng đất rừng sản xuất cũng phải có mục đích sử dụng diện tích đất nhận chuyển nhượng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, theo quy định pháp luật đất đai, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng sản xuất thì phải đáp ứng các điều kiện trên.

5. Phương pháp thẩm định giá đất rừng sản xuất

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý, mục đích thẩm định giá, thông tin thu thập trên thị trường… thẩm định viên sẽ đưa ra các phương pháp thẩm định giá đối với đất rừng sản xuất. Hiện nay phương pháp thẩm định giá đất rừng sản xuất được các thẩm định viên áp dụng phổ biến là phương pháp so sánh.

Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường. Thẩm định giá đất rừng sản xuất là xác định giá trị của đất rừng sản xuất thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các đất rừng sản xuất so sánh để ước tính, xác định giá trị của đất rừng sản xuất thẩm định giá.

Các bước áp dụng trong thẩm định giá theo phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường. Việc tiến hành thẩm định giá cần được thực hiện theo 06 bước của Quy trình thẩm định giá quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05.

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.
 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
 • Bước 4. Phân tích thông tin.
 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.
 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.
Công ty thẩm định giá đất rừng sản xuất
Công ty thẩm định giá đất rừng sản xuất – Thẩm định giá Thành Đô

6. Công ty thẩm định giá đất rừng sản xuất uy tín tại Việt Nam

Đất rừng sản xuất được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh lâm sản, gỗ, đặc sản rừng và kết hợp với rừng phòng hộ để bảo vệ môi trường sinh thái.

Đất rừng sản xuất cung cấp nhiều nguồn gỗ, là vật liệu để giúp cho các cá nhân, tổ chức xây dựng, để phục vụ các ngành công nghiệp chế biến gỗ, giấy, gỗ trụ mô, … nguồn dược liệu quý, nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống của con người, phát triển nền kinh tế thị trường. Ngoài ra đất rừng sản xuất có vai trò vô cùng quan trọng và chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa môi trường và các sinh vật đóng góp giá trị to lớn với nền kinh tế quốc gia. Vì vậy thẩm định giá đất rừng sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước.

Thẩm định giá Thành Đô là đơn vị thẩm định giá đất rừng sản xuất uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Thành Đô với các thẩm định viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá đất rừng. Thẩm định giá Thành Đô đã thực hiện nhiều dự án thẩm định giá đất rừng sản xuất trên toàn quốc có tính chất phức tạp đáp ứng mục đích thẩm định giá chính đáng cho các bên liên quan.

Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và đối tác đánh giá cao. Năm 2019, Thẩm định giá Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu thẩm định giá uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu thẩm định giá tin cậy 2020”, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô đón nhận Thương hiệu Vàng ASEAN 2022. Năm 2023, Thẩm định giá Thành Đô được vinh danh Công ty thẩm định giá xuất sắc năm 2022 do Hội thẩm định giá Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó Thẩm định giá Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Bạn đang đọc bài viết: “Đất rừng sản xuất là gì? Thẩm định giá đất rừng sản xuất  tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button