Tập đoàn Mavin
Tập đoàn Mavin – Thẩm định giá Thành Đô

Thẩm định giá bất động sản (Đất, công trình xây dựng) và máy móc thiết bị