Lĩnh vực hoạt động

1. Lĩnh vực hoạt động Thẩm định giá:
1.1 Dịch vụ thẩm định giá

1.2 Các phương pháp thẩm định

 • Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp
 • Phương pháp chi phí giảm giá
 • Phương pháp đầu tư: Phương pháp đầu tư truyền thống và Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu
 •  Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

1.3 Phục vụ mục đích

 • Mua bán, chuyển nhượng.
 • Vay vốn ngân hàng.
 • Góp vốn liên doanh.
 • Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế.
 • Thẩm định giá mua sắm tài sản, chứng minh tài sản, thẩm định giá trị tài sản cần thanh lý;

2. Lĩnh vực hoạt động khác

2.1 Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.
2.2  Tư vấn đầu tư và môi giới Bất động sản.