Tài sản vô hình là gì? Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản vô hình

Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản vô hình
Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản vô hình – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản vô hình) – Thẩm định giá tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc xác định mức giá để các bên thương lượng. Giá trị thẩm định của tài sản vô hình có thể là mức giá tối đa mà người mua nên trả hoặc mức giá hợp lý mà người bán đưa ra để giao dịch. Trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng có thể diễn ra trong trường hợp nhà khoa học bán sáng chế cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp chuyển nhượng nhãn hiệu cho nhau…

Khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), việc thẩm định giá tài sản vô hình để làm cơ sở thương lượng, giao dịch cũng rất quan trọng khi giá trị của tài sản vô hình chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị doanh nghiệp. Tài sản vô hình đóng góp quan trọng trong tổng tài sản doanh nghiệp, nhiều nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu xác định giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp để phục vụ cho mục đích quản lý, xây dựng kế hoạch nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Tài sản vô hình là gì?

Theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Tài sản vô hình được đề cập trong tiêu chuẩn này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Không có hình thái vật chất; tuy nhiên một số tài sản vô hình có thể chứa đựng trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là không đáng kể so với giá trị tài sản vô hình;
  • Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình (ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy tính, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, v.v.);
  • Có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;
  • Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

Theo đó, tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tài sản cố định vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Theo ủy ban Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế. Tài sản vô hình là những tài sản thể hiện ra bằng những lợi ích kinh tế. Chúng không có cấu tạo vật chất mà tạo ra những quyền và những uu thế đối với người sở hữu, và thường sinh ra thu nhập cho người sở hữu chúng.

Cơ sở giá trị của thẩm định giá tài sản vô hình

Cơ sở giá trị của tài sản vô hình bao gồm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường. Cơ sở giá trị được lựa chọn cần phải phù hợp với mục đích thẩm định giá. Căn cứ vào mục đích thẩm định giá, thẩm định viên xác định rõ loại giá trị cần ước tính của tài sản vô hình là giá trị thị trường hay giá trị phi thị trường.

Trường hợp ước tính giá trị phi thị trường của tài sản vô hình là giá trị đối với người sở hữu tài sản vô hình đó, cần tính đến các yếu tố đặc trưng liên quan chỉ tác động đến người chủ sở hữu tài sản vô hình, ví dụ như các ưu đãi về thuế, giá trị tăng thêm do sử dụng kết hợp tài sản vô hình cần thẩm định giá với các tài sản khác cùng thuộc sở hữu của một chủ sở hữu,…

Giá trị thị trường tài sản vô hình

Giá trị thị trường tài sản vô hình là mức giá ước tính của tài sản vô hình tại thời điểm, địa điểm thẩm định giá, giữa một bên là người mua sẵn sàng mua và một bên là người bán sẵn sàng bán, trong một giao dịch khách quan, độc lập, có đủ thông tin, các bên tham gia hành động một cách có hiểu biết, thận trọng và không bị ép buộc.

Giá trị phi thị trường tài sản vô hình

Giá phi thị trường tài sản vô hình không phản ánh giá thị trường của tài sản vô hình mà căn cứ vào: đặc điểm kinh tế – kỹ thuật, chức năng, công dụng tài sản, những lợi ích mà tài sản mang lại trong quá trình sử dụng; giá trị đối với một số người mua đặc biệt; giá trị khi giao dịch trong điều kiện hạn chế; giá trị đối với một số mục đích thẩm định giá đặc biệt và các giá trị không phản ánh giá trị thị trường khác. Giá trị phi thị trường bao gồm giá trị tài sản bắt buộc phải bán, giá trị đặc biệt, giá trị đầu tư, giá trị để tính thuế hoặc các giá trị khác. Một số loại giá trị phi thị trường như: giá mua, giá trị trong sử dụng, giá trị đối với người sở hữu, giá trị đầu tư, giá trị thế chấp…

  • Giá mua là mức giá cụ thể mà một người mua cụ thể nhất định, được kỳ vọng sẽ trả cho một tài sản vô hình, có tính đến tất cả những lợi ích riêng biệt mà tài sản vô hình đem lại cho người mua cụ thể này. Việc thẩm định giá nhằm đưa ra đáp án về mức giá cao nhất mà nguời mua cụ thể sẽ trả để mua tài sản vô hình cần thẩm định giá. Một số loại tài sản vô hình chỉ thu hút được một số ít người mua. Khi đó, người bán có thể sẽ quan tâm đến mức giá cao nhất mà một người mua cụ thể có thể trả, hơn là tìm mức giá giao dịch trên thị trường của tài sản tương tự.
  • Giá trị trong sử dụng là giá trị của tài sản vô hình khi sử dụng vào một mục đích cụ thể, riêng biệt. Mục đích này có thể khác với mục đích sử dụng hiện tại của tài sản vô hình hay mục đích sử dụng tài sản tốt nhất và có hiệu quả nhất.
  • Giá trị đối với người sở hữu là giá trị của tài sản vô hình đối với người sở hữu tài sản vô hình đó. Việc xác định giá trị này có thể không phải để bán mà thường để phục vụ mục đích quản lý tài sản, lập kế hoạch kinh doanh. Để xác định giá trị tài sản vô hình đối với người sở hữu, thẩm định viên cần thu thập thông tin, đánh giá trên cơ sở điều kiện cụ thể của người sở hữu, như nhóm loại tài sản đang sở hữu, thế mạnh kinh doanh,…
  • Giá trị đầu tư của tái sản vô hình cũng giống như giá trị đầu tư của các tài sản khác, cần căn cứ vào mục tiêu đầu tư của một hoặc một nhóm nhà đầu tư cụ thể để xác định gái trị tài sản vô hình.

Thẩm định giá tài sản vô hình có vai trò quan trọng trong việc cung cáp thông tin về giá trị tài sản vô hình để làm cơ sở cho các giao dịch kinh tế, các hoạt động có liên quan. Với xu thế sử dụng tài sản vô hình làm động lực chính để phát triển doanh nghiệp nói riêng cũng như các nền kinh tế nói chung, vai trò của thẩm định giá tài sản vô hình cũng ngày càng được chú trọng.

Bạn đang đọc bài viết: “Tài sản vô hình là gì? Cơ sở giá trị thẩm định giá tài sản vô hình” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button