Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần

(TDVC Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần) – Phương pháp tài sản thuộc cách tiếp cận từ chi phí là phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá trị của các tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. Hiện nay với nhóm phương pháp tài sản gồm hai phương pháp chính là: Phương pháp giá trị tài sản thuần; Phương pháp định lượng lợi thế thương mại – Goodwill. Trong thẩm định giá doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, nhưng phương pháp xác định giá trị tài sản thuần là phương pháp được thẩm định viên sử dụng thường xuyên nhất.

Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần
Thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp tài sản thuần

1. Khái niệm phương pháp giá trị tài sản thuần

Phương pháp giá trị tài sản thuần là phương pháp ước tính giá trị doanh nghiệp dựa trên tổng giá trị tài sản thực tế mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh sau khi đã trừ đi khoản nợ phải trả.

Để xác định giá trị doanh nghiệp, ta đi tính tổng giá trị thị trường của số tài sản mà doanh nghiệp hiện đang sử dụng vào sản xuất kinh doanh. Để xác định giá trị doanh nghiệp đối với chủ sở hữu, áp dụng công thức sau:

VE = VA – VD

Trong đó :

VE: Giá trị doanh nghiệp thuộc về chủ sở hữu;

VA : Tổng giá trị tài sản;

VD: Giá trị các khoản nợ (được xác định theo số dư thực tế trên sổ kế toán vào thời điểm thẩm định giá).

Thẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

2. Các bước tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần

Trong phương pháp này, việc xác định giá trị doanh nghiệp được ưu tiên theo hướng đi vào xác định giá trị thị trường cuả các tài sản của doanh nghiệp, cụ thể quy trình thực hiện như sau:

Bước 1: Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp

Bước 2: Dựa vào kết quả kiểm kê tiến hành phân loại tài sản. Tùy theo mục đích thẩm định giá mà có những cách phân loại tài sản khác nhau. Thẩm định viên lựa chọn những danh mục tài sản cần thiết có khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và loại bỏ những tài sản không cần thiết dùng đến trong quá trình thẩm định giá doanh nghiệp.

Bước 3: Thẩm định viên đánh giá số tài sản còn lại theo thị trường, tính trên cơ sở tổng giá trị thị trường toàn bộ tài sản của doanh nghiệp. Việc tính toán cụ thể giá trị thị trường của các tài sản trong doanh nghiệp được thực hiện như sau:

 • Đối với tài sản cố định và tài sản lưu động là hiện vật (bất động sản, máy thiết bị, hàng hóa, nguyên vật liệu…) sẽ được đánh giá lại giá trị theo phương pháp thẩm định giá phù hợp: Phương pháp so sánh; Phương pháp chi phí; Phương pháp thu nhập…
 • Đối với các tài sản bằng tiền sẽ tiến hành kiểm quỹ, đối chiếu số dư tài khoản. Còn nếu là các loại giấy tờ có giá, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý…sẽ được quy đổi về đồng tiền quy định theo giá thị trường tại thời điểm thẩm định giá. Tỷ giá ngoại tệ được xác định theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có giá trị giao dịch ngoại tệ lớn nhất tại thời điểm thẩm định giá. Trường hợp doanh nghiệp cần thẩm định giá không có giao dịch ngoại tệ tại thời điểm thẩm định giá thì xác định theo tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng tại thời điểm thẩm định giá.
 • Đối với các tài sản cho thuê và quyền thuê bất động sản: Nếu doanh nghiệp chọn thuê đất trả tiền hàng năm thì không tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp, nhưng phải tính giá trị lợi thế đất thuê vào giá trị doanh nghiệp. Đối với tiền thuê đất trả tiền một lần thì tính lại tiền thuê đất theo số năm trả trước tiền thuê đất còn lại và giá thuê đất tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; phần chênh lệch tăng so với tiền thuê đất ghi trên sổ kế toán tính vào vốn chủ sở hữu.
 • Đối với các khoản phải thu cần tiến hành đối chiếu công nợ và xác minh rõ tính pháp lý của các khoản nợ đó và phân chia thành 3 loại: Loại chắc chắn đòi được; Loại khó đòi; Loại không có khả năng đòi được. Loại chắc chắn đòi được sẽ được ghi vào giá trị, loại công nợ khó đòi có thể ước tính giá trị còn lại để ghi nhận vào giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó đối giá trị tài sản ký cược, ký quỹ ngắn hạn và dài hạn được xác định theo số dư thực tế trên sổ kế toán đã được đối chiếu xác nhận vào thời điểm thẩm định giá.
 • Đối với các khoản mà doanh nghiệp đầu tư bên ngoài cần đi vào đánh giá lại giá trị thị trường tại thời điểm thẩm định giá của các khoản đầu tư đó, việc đánh giá được thực hiện tùy thuộc vào loại hình đầu tư, cách đầu tư và phương pháp đầu tư. Về nguyên tắc phải đánh giá một cách toàn diện về giá trị đối với doanh nghiệp hiện đang sử dụng các khoản đầu tư đó. Tuy nhiên nếu các khoản đầu tư này không lớn và đáng tin cậy thì căn cứ dựa vào số liệu của bên đối tác đầu tư để tính toán.
 • Đối với các tài sản vô hình: những tài sản vô hình (tên thương mại, nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, dữ liệu…) của doanh nghiệp đã được ghi nhận trên sổ kế toán, việc xác định giá trị của loại tài sản này về nguyên tắc cũng được xác định theo giá thị trường bằng các phương pháp phù hợp với từng loại tài sản vô hình.
 • Đối với các khoản nợ cũng cần tính toán theo giá thị trường của các khoản nợ này.
 • Tùy theo mục đích thẩm định giá, những tài sản không thỏa mãn quy định về hạch toán, kế toán nên trong báo cáo tài chính, kế toán hiện tại không được đưa vào phân tích. Tuy nhiên trên thực tế hiện vẫn còn có đóng góp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn được xem xét để đưa vào tính giá trị doanh nghiệp. Ví dụ như tài sản vô hình, giá trị tài sản vô hình của doanh nghiệp: theo phương pháp này, người ta chỉ thừa nhận giá trị các tài sản vô hình đã được xác định trên sổ kế toán (số dư trên sổ kế toán vào thời điểm thẩm định giá) hoặc lợi thế về quyền thuê tài sản và thường không tính đến lợi thế thương mại của doanh nghiệp…

Bước 4: Xác định giá trị tổng tài sản của doanh nghiệp bằng cách cộng tất cả giá trị các tài sản đã được thẩm định giá lại theo giá trị thị trường theo đánh giá ở Bước 3.

Bước 5: Xác định giá trị doanh nghiệp đối với chủ sở hữu bằng cách lấy tổng giá trị tài sản đánh giá lại trừ đi nợ phải trả.

3. Ưu điểm, nhược điểm của thẩm định giá doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần

Ưu điểm:

 • Chứng minh được giá trị doanh nghiệp là một lượng tài sản có thật, cụ thể cấu thành giá trị doanh nghiệp.
 • Kết quả thường thu được là giá trị tối thiểu của các doanh nghiệp; người sở hữu sẽ nhận được
 • Phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ, ít tài sản vô hình

Nhược điểm:

 • Doanh nghiệp không được coi như một tổ chức đang tồn tại và còn có thể hoàn chỉnh và phát triển trong tương lai, nó đánh giá trong trạng thái tĩnh.
 • Bỏ qua phần lớn các yếu tố phi vật chất, nhưng có giá trị thực.
 • Chưa tính được tài sản vô hình không xác định được
 • Trong nhiều trường hợp, kỹ thuật đánh giá quá phức tạp, chi phí tốn kém, thời gian kéo dài, nhất là giá trị lợi thế vị trí địa lý và giá trị thương hiệu.

Xác định giá trị doanh nghiệp là sự ước tính với độ tin cậy cao nhất các khoản thu nhập mà doanh nghiệp có thể tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm cơ sở cho các hoạt động giao dịch thông thường của thị trường. Hoạt động thẩm định giá doanh nghiệp trong bối cảnh và điều kiện cụ thể, việc xác định giá trị doanh nghiệp đối với chủ sở hữu đôi khi thẩm định viên sử dụng trực tiếp số liệu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm thẩm định để xác định. Tuy nhiên, cách tính này lại chứa đựng nhiều nhược điểm như: Giá trị doanh nghiệp xác định theo cách này thường là thông tin, số liệu mang tính lịch sử có tính chất tham khảo trong quá trình vận dụng các phương pháp khác; Giá trị tài sản lưu động phụ thuộc vào phương pháp hạch toán, cách phân bổ chi phí…Vì vậy để phát huy được ưu điểm vượt trội của phương pháp giá trị tài sản thuần thì hoạt động kế toán tài chính phải chuyển đổi theo hướng xác định giá trị thị trường của các tài sản trên bảng cân đối kế toán. Phương pháp giá trị tài sản thuần có thể áp dụng đối với đa số các loại hình doanh nghiệp mà tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là tài sản hữu hình.

Về phía các doanh nghiệp thẩm định giá phải có trình độ, chuyên môn sâu, bề dày kinh nghiệm và đặc biệt là nắm bắt được thực trạng của doanh nghiệp thông qua các hồ sơ, chỉ tiêu cụ thể đã được doanh nghiệp cung cấp. Bên canh đó, thẩm định viên, doanh nghiệp thẩm định giá cần vận dụng các văn bản, tiêu chuẩn thẩm định giá và sử dụng phương pháp thẩm định giá tài sản phù hợp theo đúng quy định của pháp luật ban hành.

Công ty Thẩm định giá Thành Đô trải qua một quá trình dài phát triển, Công ty đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trong hoạt động thẩm định giá, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng đối với khách hàng và được các cơ quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức đánh giá cao trong lĩnh vực thẩm định giá tại Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô có bề dày dặn kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực thẩm định giá. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn hết sức khắt khe về nhân sự, trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật được đặt ra đối với một doanh nghiệp thẩm định giá chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chứng thư, báo cáo thẩm định giá Thành Đô được công nhận trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như trên thế giới. Thành Đô đã thực hiện nhiều hợp đồng thẩm định giá doanh nghiệp có quy mô lớn và tính chất phức tạp, liên quan đến các hoạt động góp vốn đầu tư, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp,  thẩm định dự án đầu tư, chuyển nhượng tài sản…

Với hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước: Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lâm Đồng và các tỉnh lân cận, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu thẩm định giá của quý khách hàng trên toàn quốc. Năm 2019, Công ty vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019” và tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

 • Địa chỉ: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985103666 – 0906020090 | | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: Click để xem chi tiết
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY
Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, Đơn vị Thẩm định giá Thẩm định giá trị doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Thẩm định giá Thành Đô vinh dự đón nhận “Thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín năm 2019” và áp dụng Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc kinh doanh, gọi vốn đầu tư, vay vốn ngân hàng và mua bán minh bạch trên thị trường. 

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp giá trị tài sản thuần” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button