Thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê hàng năm và một lần

phương thẩm định giá đất thuê một lần và hàng năm
Thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê hàng năm và một lần

(TDVC Phương pháp thẩm định giá đất thuê hàng năm và một lần) – Đất đai là tài nguyên đặc biệt của Quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật. Ngày nay, việc Nhà nước trao quyền cho người sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất bao gồm thuê đất thu tiền hàng năm và thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đất đai là tài sản lớn của doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng đất đai để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh là vô cùng cấp thiết. Vì vậy thẩm định giá đất đai có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nền kinh tế thị trường ngày nay.

1. Đất thuê trả tiền hàng năm là gì?

Khái niệm

Quyền sử dụng đất phát sinh trên cơ sở Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất trả tiền hàng năm cho cả thời gian thuê.

Thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm là một trong những hình thức mà Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và từ đây làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trường hợp được thuê đất trả tiền hàng năm

Theo khoản 3 Điều 120 Luật Đất đai 2024, trường hợp được thuê đất trả tiền hàng năm bao gồm:

 • Các trường hợp không phải đối tượng được cho thuê đất trả tiền một lần quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai 2024.
 • Các trường hợp là đối tượng được cho thuê đất trả tiền một lần nhưng có nhu cầu trả tiền hàng năm.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập.

Trước đây, theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai 2013 số 45/2013/QH13, đối tượng được thuê đất trả tiền hàng năm và một lần được gộp chung trong một quy định. Trong đó:

(1). Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

g) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, trước đây, các doanh nghiệp và cá nhân chỉ được phép thay đổi từ trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần cho cả thời gian thuê chứ chưa quy định về quyền chuyển đổi ngược lại theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm quy định việc các tổ chức kinh tế, cá nhân, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì có thể lựa chọn chuyển sang trả tiền hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 30.

2. Đất thuê trả tiền một lần là gì?

Khái niệm

Quyền sử dụng đất phát sinh trên cơ sở Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng đất dưới hình thức cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Thuê đất trả tiền thuê đất một lần là một trong những hình thức mà Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và từ đây làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Trường hợp được thuê đất trả tiền một lần

Theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH15, những trường hợp được thuê đất trả tiền một lần bao gồm:

 • Sử dụng đất để đầu tư sản xuất nông/lâm nghiệp; nuôi trồng thủy sản; làm muối.
 • Sử dụng đất tại khu công nghiệp/cụm công nghiệp/khu công nghệ cao; nơi lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp; đất thương mại, sử dụng cho mục đích kinh doanh, du lịch.
 • Sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội.

3. Phương pháp thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần và trả tiền hàng năm

Tùy vào mục đích thẩm định giá, hồ sơ pháp lý thu thập được, thông tin thu thập thời điểm thẩm định viên đưa ra phương pháp thẩm định giá phù hợp. Hiện nay thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần và đất thuê trả tiền hàng năm thẩm định viên áp dụng các cách tiếp cận sau: Cách tiếp cận từ thị trường; Cách tiếp cận từ chi phí; Cách tiếp cận từ thu nhập; Phương pháp thặng dư; Phương pháp chiết trừ. Phương pháp Đối với thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần và đất thuê trả tiền hàng năm, các thẩm định viên thường sử dụng phương pháp so sánh theo cách tiếp cận từ thị trường để xác định giá trị đất phục vụ mục đích như: vay vốn ngân hàng, báo cáo công ty, cho thuê, tính thuế, mua bán…

Cách tiếp cận từ thị trường là cách thức xác định giá trị của tài sản thẩm định giá thông qua việc so sánh tài sản thẩm định giá với các tài sản giống hệt hoặc tương tự đã có các thông tin về giá trên thị trường. Phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường.

Phương pháp so sánh

Thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần và đất thuê trả tiền hàng năm bằng phương pháp so sánh là xác định giá trị của đất thuê trả tiền thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các tài sản đất thuê trả tiền một lần so sánh để ước tính, xác định giá trị của tài sản thẩm định giá.

Thẩm định viên thông qua việc phân tích mức giá của các thửa đất trống tương tự về mục đích sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lợi, điều kiện kết cấu hạ tầng, diện tích, hình thể, tính pháp lý về quyền sử dụng đất đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất để so sánh, xác định giá của thửa đất cần định giá.

Các bước tiến hành thẩm định giá

Thẩm định giá đất thuê trả tiền một lần và đất thuê trả tiền hàng năm được thực các bước cụ thể sau:

 • Bước 1. xác định tổng quát về thửa đất cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 • Bước 2. lập kế hoạch thẩm định giá đất.
 • Bước 3. khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
 • Bước 4. phân tích thông tin.
 • Bước 5. xác định giá trị đất thuê trả tiền một lần cần thẩm định giá.
 • Bước 6. lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

Các yếu tố so sánh đối với đất thuê

Đối với đất thuê trả tiền một lần và hàng năm thường là bất động sản khu công nghiệp: Địa điểm, vị trí; Giá thuê; Các dịch vụ cấp và thoátnước, cung cấp điện, khí hóa lỏng, điện thoại, viễn thông, xử lý nước thải; Mức độ thuận lợi hay khó khăn của hệ thống giao thông nội bộ phục vụ cung cấp vật tư, giao nhận hàng hóa; Hệ thống giao thông nối liền với cảng, ga tàu hỏa, ga hàng không, khu dân cư; Đảm bảo ánh sáng tự nhiên; Địa hình đất; Tình trạng trật tự, trị an khu vực; Các phương tiện chống cháy nổ, hệ thống vệ sinh và thông gió, thoát hiểm; Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với mục đích và loại hình sản xuất, kinh doanh; Sự sẵn có các nguồn lao động của địa phương và các vùng lân cận; Hệ thống nhà ăn, phúc lợi xã hội và bãi đỗ ô tô; Các yếu tố khác.

Bạn đang đọc bài viết: “Thuê đất trả tiền hàng năm và trả tiền một lần là gì? Phương pháp thẩm định giá đất thuê hàng năm và một lần” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button