Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập theo Thông tư 32/2024/TT-BTC

Chuẩn mực thẩm định giá cách tiếp cận từ thu nhập
Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập theo Thông tư 32/2024/TT-BTC – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 32/2024/TT-BTC ban hành các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thị trường, cách tiếp cận từ chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập ngày 16/05/2024. Theo thông tư quy định rõ chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận từ thu nhập như sau:

Cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại. Cách tiếp cận từ thu nhập gồm hai phương pháp: Phương pháp vốn hóa trực tiếp; Phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Cách tiếp cận từ thu nhập được áp dụng đối với tài sản tạo ra thu nhập cho người sở hữu/người sử dụng, có thể dự báo được thu nhập từ tài sản trong tương lai và tính được tỷ suất vốn hóa hoặc tỷ suất chiết khếu phù hợp. Các trường hợp không áp dụng hai phương pháp vốn hóa trực tiếp; Phương pháp dòng tiền chiết khấu như sau:

 • Đối với tài sản là doanh nghiệp, phương pháp thẩm định giá sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu, thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp.
 • Đối với tài sản vô hình, phương pháp thẩm định giá sử dụng trong cách tiếp cận từ thu nhập là phương pháp tiền sử dụng tài sản vô hình, phương pháp lợi nhuận vượt trội và phương pháp thu nhập tăng thêm, thực hiện theo quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình.

Phương pháp thẩm định giá theo cách tiếp cận từ thu nhập

Việc lựa chọn cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp cho một doanh nghiệp cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

 • Mục đích thẩm định giá
 • Đặc điểm của doanh nghiệp
 • Thông tin thị trường
 • Hồ sơ pháp lý, dữ liệu thu thập

Phương pháp vốn hóa trực tiếp

Phương pháp vốn hóa trực tiếp là cách thức xác định giá trị của tài sản thông qua việc quy đổi dòng tiền trong tương lai có được từ tài sản về giá trị hiện tại.

Công thức tính và các bước tiến hành

a) Công thức: 

V = I / R

Trong đó:

V: Giá trị tài sản thẩm định giá

I: Thu nhập hoạt động thuần

R: Tỉ suất vốn hóa

b) Các bước tiến hành:

 • Xác định thu nhập hoạt động thuần do tài sản mang lại;
 • Xác định tỷ suất vốn hóa;
 • Xác định giá trị của tài sản theo công thức vốn hóa trực tiếp.

Phương pháp dòng tiền chiết khấu

Phương pháp dòng tiền chiết khấu là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của tài sản dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp.

Công thức áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu

Công thức chung

công thức chung dòng tiền chiết khấu

Công thức trong một số trường hợp cụ thể:

– Đối với dòng tiền một giai đoạn, dòng tiền hàng năm bằng nhau và bằng hằng số A, t -> n

– Đối với dòng tiền hai giai đoạn:

 • Trường hợp dòng tiền hàng năm khác nhau đến năm n, từ năm n+1 trờ đi ổn định 

 • Trường hợp dòng tiền hàng năm khác nhau đến năm n, từ năm n+1 trờ đi tăng trưởng đều với tốc độ là g%/năm (với g<r)

Trong đó:

V: Giá trị tài sản thẩm định giá

CFt: Dòng tiền năm thứ t

Vn: Giá trị tài sản cuối kỳ dự báo

n: Giai đoạn dự báo dòng tiền trong tương lai

r: Tỷ suất chiết khấu

t: Năm dự báo

g: Tốc độ tăng trưởng của dòng tiền

Các bước tiến hành

 • Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong tương lai;
 • Xác định dòng tiền dự báo trên cơ sở ước tính thu nhập từ tài sản và ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác, vận hành tài sản;
 • Xác định giá trị tài sản cuối kỳ dự báo;
 • Xác định tỷ suất chiết khấu;
 • Xác định giá trị của tài sản theo công thức dòng tiền chiết khấu.

Thông tư số 32/2024/TT-BTC: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Chuẩn mực thẩm định giá về cách tiếp cận từ chi phí theo Thông tư 32/2024/TT-BTC năm 2024 tại tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button