Hồ sơ thẩm định giá bất động sản lưu trữ

Hồ sơ thẩm định giá bất động sản lưu trữ
Hồ sơ thẩm định giá bất động sản lưu trữ – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Hồ sơ thẩm định giá bất động sản lưu trữ) – Hồ sơ thẩm định giá bất động sản bao gồm toàn bộ những thông tin, tài liệu cần thiết, phục vụ cho quá trình thẩm định giá bất động sản để hình thành kết quả thẩm định giá cuối cùng. Tài liệu trong hồ sơ thẩm định giá phải được phân loại, sắp xếp theo thứ tự, và được thể hiện trên giấy, phim ảnh hay những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hồ sơ thẩm định giá phải được đưa vào lưu trữ bằng giấy và dữ liệu điện tử từ ngày phát hành chứng thư thẩm định giá. Thành phần của từng hồ sơ thẩm định giá có thể khác biệt căn cứ vào mục đích thẩm định giá và loại hình bất động sản cần thẩm định giá. Hồ sơ thẩm định giá khi lưu trữ bao gồm: hồ sơ lưu trữ bằng giấy tờ, hồ sơ lưu trữ bằng điện tử (file lưu máy tính) phải đầy đủ tài liệu và thông tin.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

1. Hồ sơ thẩm định giá lưu bằng giấy

 • Tên và số hiệu hồ sơ, ngày tháng lập và ngày tháng lưu trữ.
 • Những thông tin cơ bản và địa chỉ liên hệ của khách hàng thẩm định giá.
 • Những thông cơ bản của thẩm định viên và toàn bộ các cán bộ khác của doanh nghiệp thẩm định giá tham gia cuộc thẩm định giá bất động sản.
 • Bản gốc hợp đồng thẩm định giá và biên bản thanh lý hợp đồng thẩm định giá hoặc văn bản đề nghị (yêu cầu) thẩm định giá.
 • Thông tin, tài liệu về đặc điểm pháp lý, kinh tế kỹ thuật của bất động sản thẩm định giá và các bất động sản so sánh.
 • Báo cáo của chuyên gia được mời cung cấp ý kiến chuyên môn.
 • Trường hợp trưng cầu ý kiến tư vấn của các chuyên gia về kiến trúc, xây dựng thì báo cáo kết quả thẩm định phải nêu rõ mục đích, thời gian tiến hành và kết luận của chuyên gia tư vấn.
 • Biên bản khảo sát kèm nhận định và chữ ký xác nhận của thẩm định viên khảo sát thực địa. Trong biên bản khảo sát cần nêu rõ mục đích, thời gian, tên những người tham gia khảo sát thực địa, kết quả thu được từ khảo sát thực địa, chênh lệch (nếu có) giữa kết quả khảo sát thực địa với hồ sơ địa chính và lý do sự chênh lệch đó.
 • Toàn bộ tài liệu, thông tin thu thập được bao gồm cả ảnh chụp thực tế, và các tài liệu, thông tin cần thiết khác để hình thành kết quản thẩm định giá.
 • Những phân tích, đánh giá của thẩm định viên về những vấn đề thẩm định giá liên quan.
 • Bản gốc Báo cáo kết quả thẩm định giá và các phục lục kèm theo.
 • Bản gốc Chứng thư thẩm định giá và các phục lục kèm theo.

2. Hồ sơ thẩm định giá lưu trữ bằng điện tử

 • Tên và số hiệu hồ sơ, ngày tháng lập và ngày tháng lưu trữ.
 • Những thông tin cơ bản của thẩm định viên chịu trách nhiệm chính và các cán bộ khác tham gia thực hiện thẩm định giá.
 • Nội dung cơ bản tại báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá, các phục lục và bảng tính kèm theo (nếu có).
 • Nguồn của từng thông tin thu thập liên quan.

Hồ sơ thẩm định giá bất động sản là các tài liệu có liên quan đến công việc định giá tài sản do thẩm định viên lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ trong quá trình thực hiện trong quá trình thẩm định giá. Tài liệu trong hồ sơ định giá được thể hiện trên giấy tờ những vật mang tin khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Thẩm định viên có trách nhiệm lập hồ sơ thẩm định giá để chứng minh quá trình thẩm định giá bất động sản đã được thực hiện theo đúng các Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, phải đảm bảo tính bảo mật theo quy định của pháp luật và quy định của pháp luật về giá có liên quan. Hồ sơ thẩm định giá được khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật về lưu trữ.

Thời hạn lưu trữ tối thiểu là 10 (mười) năm đối với hồ sơ thẩm định giá bằng giấy và lưu trữ vĩnh viễn đối với dữ liệu điện tử. Doanh nghiệp thẩm định giá phải có biện pháp để duy trì tính bảo mật, an toàn, toàn vẹn, có khả năng tiếp cận và phục hồi được của hồ sơ thẩm định giá trong thời hạn lưu trữ.

Đối với hồ sơ thẩm định giá đã hết thời hạn lưu trữ, được tiêu hủy theo quy định của Pháp luật./.

Bạn đang đọc bài viết: “Hồ sơ thẩm định giá bất động sản lưu trữ” tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button