Thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập

thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thị trường
Thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập)Thẩm định giá máy móc thiết bị là việc cơ quan, tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá trị bằng tiền của máy, thiết bị theo quy định của Bộ luật dân sự phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Trong thẩm định giá máy, thiết bị thẩm định viên căn cứ vào từng loại máy, thiết bị để áp dụng cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá phù hợp. Một trong cách tiếp cận phổ biến để thẩm định giá máy thiết bị là cách tiếp cận từ thu nhập. Cách tiếp cận từ thu nhập được hiểu là quá trình chuyển đổi các dòng thu nhập thuần trong tương lai thành giá trị vốn hiện tại, quá trình này được biết đến như là một quá trình vốn hóa thu nhập.

1. Cơ sở lý luận của thẩm định giá máy, thiết bị theo cách tiếp cận thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập được thực hiện dựa chủ yếu trên nguyên tắc dự kiến dòng lợi ích tương lai mà máy móc, thiết bị tạo ra; cũng như nguyên tắc sử dụng cao nhất và hiệu quả nhất.

Cách tiếp cận từ thu nhập cho rằng giá trị của một máy, thiết bị bằng với giá trị hiện tại của tất cả các khoản thu nhập ròng trong tương lai có thể nhận từ một máy, thiết bị đó.

2. Trường hợp áp dụng của thẩm định giá máy, thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập thường áp dụng cho thẩm định giá trong lĩnh vực đầu tư máy móc, thiết bị để lựa chọn phương án đầu tư.

Cách tiếp cận này rất phù hợp cho những máy, thiết bị mang lại một khoản thu nhập qua từng thời gian.

3. Điều kiện áp dụng cách tiếp cận từ thu nhập

Phải có khả năng dự báo được các khoản thu nhập do máy, thiết bị tạo ra qua các năm.

Phải có thông tin về lãi suất, về tỷ suất sinh lời của chủng loại máy, thiết bị đó trên thị trường.

4. Những bước tiến hành thẩm định giá máy, thiết bị theo cách tiếp cận thu nhập

Cách tiếp cận từ thu nhập được thực hiện qua những bước sau:

Bước 1: Ước tính thu nhập hàng năm do máy móc thiết bị tạo ra, có tính đến các yếu tố liên quan tác động đến dòng thu nhập này.

Thu nhập từ máy, thiết bị là các khoản tiền mà chủ sở hữu, nhà đầu tư nhận được từ việc sở hữu đầu tư vào máy, thiết bị. Việc ước tính thu nhập được dựa trên cơ sở: đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của máy, thiết bị định giá; thu nhập trong quá khứ của máy, thiết bị thẩm định giá, thu nhập của máy, thiết bị tương tự; thị trường ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc dự báo tổng thu nhập.

Bước 2: Ước tính các khoản thu nhập trừ khỏi thu nhập hàng năm như sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng, bảo hành…

Chi phí liên quan đến việc khai thác máy, thiết bị bảo gồm các loại chi phí cần thiết cho việc duy trì thu nhập từ việc khai thác máy thiết bị. Việc ước tính chi phí được dựa trên cơ sở: đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của máy, thiết bị định giá; chi phí trong quá khứ của máy, thiết bị định giá, chi phí của máy, thiết bị tương tự; thị trường ngành, lĩnh vực và các yếu tố khác ảnh hưởng đến việc dự báo chi phí.

Bước 3: Xác định tỷ lệ chiết khấu thích hợp dùng để tính toán.

Tỷ lệ chiết khấu cần phản ánh được giá trị biến đổi theo thời gian của tiền tệ và các rủi ro liên quan đến dòng thu nhập dự kiến có được trong tương lai từ việc sử dụng máy, thiết bị định giá.

Việc xác định tỷ lệ chiết khấu phụ thuộc vào cơ sở giá trị, loại máy, thiết bị định giá và các dòng tiền được xem xét. Trong trường hợp ước tính giá trị thị trường, tỷ lệ chiết khấu cần phản ánh rủi ro đối với đa số đối tượng tham gia thị trường. Trong trường hợp ước tính giá trị đầu tư, tỷ lệ chiết khấu cần phản ánh tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư cụ thể và rủi ro của khoản đầu tư này.

Tỷ lệ chiết khấu được ước lượng thông qua các thông tin từ thị trường của các máy, thiết bị tương tự, có thể là tỷ lệ sinh lời trung bình của các loại máy, thiết bị đó trên thị trường theo phương pháp thống kê.

Trong trường hợp máy, thiết bị định giá đang được vận hành và khai thác bởi một doanh nghiệp thì có thể cân nhắc sử dụng chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền WACC của doanh nghiệp để làm tỉ lệ chiết khấu.

Bước 4: Áp dụng công thức chiết khấu dòng tiền để tìm ra giá trị của máy móc thiết bị cần thẩm định giá.

5. Phương pháp thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập

Thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập gồm hai phương pháp chính: Phương pháp vốn hóa trực tiếp và phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Đối với tài sản là máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất do tuổi đời luôn là hữu hạn và thu nhập từ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất khó có thể ổn định vì nó phụ thuộc vào loại sản phẩm, thị trường loại sản phẩm do máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tạo ra và chu ký sống của sản phẩm đó nên phương pháp thẩm định phù hợp nhất là phương pháp dòng tiền chiết khấu.

Phương pháp dòng tiền chiết khấu: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy, thiết bị thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đỏi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất về giá trị thực tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. Phương pháp dòng tiền chiết khấu chỉ áp dụng thẩm định giá máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất khi đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Việc sử dụng máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu
 • Thời hạn máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất đủ dài để mang lại hiệu quả kinh tế cho người khai thác sử dụng
 • Tính được tỷ suất chiết khấu phù hợp

Phương pháp vốn hóa trực tiếp: là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy, thiết bị thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi dòng thu nhập thuần ổn định hàng năm dự kiến có được từ máy, thiết bị về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất vốn hóa phù hợp. Phương pháp vốn hóa trực tiếp được áp dụng trong trường hợp thu nhập từ máy, thiết bị là tương đối ổn định (không đổi hoặc thay đổi theo một tỷ lệ nhất định) trong suốt thời gian sử dụng hữu ích còn lại (được tính bằng tuổi đời kinh tế còn lại) của máy, thiết bị hoặc vĩnh viễn.

Đối với từng loại máy móc thiết bị, thông tin thu thập được, thời điểm thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, thẩm định viên sẽ áp dụng phương pháp thẩm định giá phù hợp. Từ đó có thể xác định chính xác giá trị máy móc thiết bị phục vụ mục đích cho các bên liên quan đảm bảo lợi ích chính đáng các bên.

6. Ưu điểm và nhược điểm cách tiếp cận từ thu nhập

6.1. Ưu điểm:

 • Chỉ ra một cách rõ ràng cho những người liên quan về lợi ích của máy, thiết bị định giá thấy được tại sao máy, thiết bị này lại có giá cao hơn máy, thiết bị kia và ngược lại.
 • Có độ chính xác tương đối cao khi có những chứng cứ vê các thương vụ có thể so sánh được.

6.2. Nhược điểm

 • Phân tích các thương vụ, cần phải điều chỉnh nhiều thông số: tuổi thọ, các khoản thu, các khoản chi, tỷ lệ chiết khấu…
 • Mang những thông tin hạn chế về những giả định về dòng tiền trong tương lai.
 • Thường áp dụng một tỷ lệ chiết khấu cố định

7. Công ty thẩm định giá máy móc thiết bị uy tín

Đất nước ta đang phát triển vô cùng mạnh mẽ về công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hiện này là một trong những quốc gia thu hút nguồn vốn FDI hàng đầu trên thế giới. Từ đó, sẽ có nhiều nhà máy được xây dựng cùng sự phong phú và đa dạng của thị trường máy móc thiết bị. Vì vậy nhu cầu về thẩm định giá máy móc thiết bị trong xã hội tại Việt Nam ngày càng tăng và có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, dịch vụ thẩm định giá máy móc đã trở thành một hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, độc lập, khách quan từ đó góp phần bảo đảm lợi ích của các bên tham gia thị trường và khẳng định được tầm quan trọng trong nền kinh tế.

Công ty thẩm định giá thành đô vinh danh thương hiệu đất việt uy tín 2020
Công ty thẩm định giá Thành Đô được vinh danh Thương hiệu đất việt uy tín 2020

Thẩm định giá Thành Đô hiện là đơn vị thẩm định giá máy móc thiết bị uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua một quá trình dài hình thành và phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, đã tạo dựng được uy tín, thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng. Trong những năm qua Thành Đô đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào và được các cơ quản lý nhà nước đánh giá cao.  Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu thẩm định giá uy tín 2019”, “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu thẩm định giá tin cậy 2020” và đạt chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế “ISO 9001:2015” cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá gồm: Giá trị doanh nghiệp, dự án đầu tư, bất động sản, công trình xây dựng, máy móc thiết bị. Đó là đánh dấu sự tin tưởng, uy tín của công ty, khẳng định sự phát triển và hòa nhập cùng cộng đồng doanh nghiệp thẩm định giá trên toàn quốc, từng bước hội nhập với khu vực và quốc tế. Chúng tôi hiện là đối tác uy tín cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá cho các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương Tín Việt Nam (Sacombank), Ngân hàng Quốc dân Việt Nam (NCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), ngân hàng TMCP Quân đội (MBBANK), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Ngân hàng Woori Bank, Shanghai Commercial Savings Bank…Bên cạnh đó với hệ thống thẩm định giá Thành Đô rộng khắp cả nước:  Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa và không ngừng mở rộng thêm, chúng tôi đảm bảo sẽ đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu thẩm định giá tài sản của quý khách hàng trên toàn quốc.

QÚI KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ LIÊN HỆ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THÀNH ĐÔ

 • Hội sở: Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
 • Hotline: 0985 103 666 – 0906020090 | Email: info@tdvc.com.vn
 • Hệ thống thẩm định giá toàn quốc: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ năng lực: TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết: “Thẩm định giá máy móc thiết bị theo cách tiếp cận từ thu nhập tại chuyên mục tin Thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666  0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button