Đất khu công nghiệp là gì? Thẩm định giá đất khu công nghiệp

Đất khu công nghiệp là gì
Đất khu công nghiệp là gì? Thẩm định giá đất khu công nghiệp – Thẩm định giá Thành Đô

(TDVC Định giá đất khu công nghiệp) – Khu công nghiệp đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các Quốc gia. Đây là nơi tập trung các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và doanh nghiệp FDI vốn đầu tư của nước ngoài để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông qua những hoạt động của khu công nghiệp sẽ thu hút thêm nhiều sự quan tâm đầu tư từ nước ngoài; Phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ, nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước; Nâng cao trình độ công nghệ, sản xuất của quốc gia cũng như tay nghề của lao động; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, kết cấu, phát triển các độ thị kinh tế mới và tạo ra thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân tại các địa phương… Vì vậy dịch vụ thẩm định giá đất khu công nghiệp phục vụ mục đích cho các bên liên quan có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp và đất nước.

1. Khu công nghiệp là gì?

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được quy hoạch tại những vùng có điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, trong đó, tập trung các doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ cho sản xuất hàng công nghiệp do Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

 • Doanh nghiệp khu công nghiệp là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp, gồm doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp dịch vụ.
 • Doanh nghiệp sản xuất khu công nghiệp là doanh nghiệp sản xuất hàng công nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp.
 • Doanh nghiệp dịch vụ khu công nghiệp là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghiệp, dịch vụ sản xuất công nghiệp.

2. Đất khu công nghiệp là gì?

Đất khu công nghiệp là đất để xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng chế độ sử dụng đất. Theo Luật Đất đai số 45/2013/QH13.

Hiểu một cách khác, đất khu công nghiệp là nơi để xây dựng các khu kinh doanh tập trung và tất cả đều có chung một chế độ sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề theo thời hạn của dự án đầu tư. Tuy nhiên tổng thời hạn sử dụng đất không quá 70 năm và phải nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với diện tích đất được gia hạn sử dụng. Cá nhân và doanh nghiệp chấp nhận thuê toàn bộ thời gian và trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nên xem đây là hình thức mua.

Khi lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào hiện trạng các khu dân cư tại địa phương, nhu cầu nhà ở của người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, bố trí quỹ đất ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để xây dựng khu chung cư, các công trình văn hóa, xã hội, dịch vụ phục vụ đời sống của người lao động.

Tuy nhiên, sau thời gian thuê đất theo quy định, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất hoặc tiếp tục cho thuê tùy thuộc vào chính sách sử dụng đất thời điểm đó.

3. Đất khu công nghiệp có chuyển nhượng được không?

Nhiều trường hợp doanh nghiệp thuê toàn bộ thời gian sử dụng đất trong khu công nghiệp và trả tiền thuê một lần cho toàn bộ thời gian, nhưng sau đó không có nhu cầu sử dụng để và muốn chuyển nhượng, cho bên khác thuê lại để thu hồi chi phí hoặc để nhận lấy một khoản lợi ích.

Theo điểm a khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai 2013, trường hợp trên được quy định như sau:

 • Nếu chủ thể thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng mà trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì họ cũng có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất như chủ thể kinh doanh kết cấu hạ tầng.
 • Trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đối với người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phương pháp thẩm định giá đất khu công nghiệp
Phương pháp thẩm định giá đất khu công nghiệp – Thẩm định giá Thành Đô

4. Phương pháp thẩm định giá đất khu công nghiệp

Thẩm định giá đất khu công nghiệp là các tổ chức thẩm định giá sử dụng phương pháp thẩm định giá để xác định giá trị bằng tiền của đất khu công nghiệp phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá. Hiện nay để thẩm định giá đất khu công nghiệp, thẩm định viên sử dụng hai phương pháp thẩm định giá phổ biên gồm: phương pháp so sánh thuộc cách tiếp cận từ thị trường; phương pháp dòng tiền chiết khấu thuộc cách tiếp cận từ thu nhập để thẩm định giá đất khu công nghiệp. Tùy theo hồ sơ pháp lý thu thập, thông tin thị trường, khảo sát thực tế, đặc điểm tài sản thẩm định giá thẩm định viên đưa ra phương pháp thẩm định giá phù hợp.

4.1. Phương pháp so sánh

Là phương pháp thẩm định giá, xác định giá trị của đất khu công nghiệp thẩm định giá dựa trên cơ sở phân tích mức giá của đất khu công nghiệp so sánh để ước tính, xác định giá trị của đất thẩm định giá. Thẩm định giá đất khu công nghiệp bằng phương pháp so sánh khi có các tài sản so sánh giao dịch trên thị trường. Trường hợp áp dụng phương pháp này thì những yếu tố so sánh chủ yếu là: Thời gian giao dịch, mua bán; Diện tích; Vị trí đất. Thẩm định viên căn cứ vào sự khác biệt về các yếu tố so sánh của tài sản so sánh với tài sản thẩm định giá để điều chỉnh (tăng, giảm) mức giá của tài sản so sánh, từ đó xác định mức giá chỉ dẫn của tài sản so sánh.

Các bước tiến hành thẩm định giá cần được thực hiện theo 06 bước của Quy trình thẩm định giá quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05

 • Bước 1. Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.
 • Bước 2. Lập kế hoạch thẩm định giá.
 • Bước 3. Khảo sát thực tế, thu thập thông tin.
 • Bước 4. Phân tích thông tin.
 • Bước 5. Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.
 • Bước 6. Lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.

4.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF)

Là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của đất khu công nghiệp thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi các dòng tiền trong tương lai dự kiến có được từ đất về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. Phương pháp dòng tiền chiết khấu thuộc cách tiếp cận từ thu nhập.

Các bước tiến hành:

 • Bước 1: Xác định giai đoạn dự báo dòng tiền trong tương lai.
 • Bước 2: Ước tính dòng tiền thuần trên cơ sở ước tính thu nhập từ tài sản và ước tính chi phí liên quan đến việc khai thác, vận hành tài sản.
 • Bước 3: Ước tính giá trị tài sản cuối kỳ dự báo.
 • Bước 4: Ước tính tỷ suất chiết khấu thích hợp.
 • Bước 5: Xác định giá trị tài sản bằng công thức nêu trên.

5. Công ty thẩm định giá đất khu công nghiệp

Khu công nghiệp được xem là xương sống của nền kinh tế, giữ vai trò quyết định đến sự thành công thu hút đầu tư và đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội. Các khu công nghiệp trên toàn quốc đã và đang đóng góp vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế, đưa đất nước từng bước hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ và ngày càng sâu rộng hơn.

Thẩm định giá Thành Đô thấu hiểu được tầm quan trọng của đất khu công nghiệp đối với nền kinh tế xã hội của đất nước. Thẩm định Thành Đô hiện là công ty thẩm định giá đất khu công nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam được các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, đối tác, các tổ chức tín dụng tin tưởng và đánh giá cao.

Trải qua một quá trình phát triển, Thành Đô đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và đối tác đánh giá cao. Năm 2019, Thẩm định giá Thành Đô vinh dự được chứng nhận “Thương hiệu thẩm định giá uy tín 2019”, Năm 2020 Thành Đô được vinh danh “Thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “Thương hiệu thẩm định giá tin cậy 2020”, Năm 2021 Thành Đô được vinh danh Top 10 Thương hiệu Châu Á – Thái Bình Dương, Năm 2022 Thành Đô đón nhận Thương hiệu Vàng ASEAN 2022. Năm 2023, Thẩm định giá Thành Đô được Hội thẩm định giá Việt Nam vinh danh Công ty thẩm định giá xuất sắc năm 2022. Bên cạnh đó Thẩm định giá Thành Đô áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015 cho hệ thống quản lý chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

Bên cạnh đó thẩm định giá Thành Đô với hệ thống rộng khắp cả nước gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Lâm Đồng, An Giang, Cà Mau và các tỉnh lân cận. Thành Đô sẽ đáp ứng kịp thời các yêu cầu thẩm định giá của Quý khách hàng, Quý đối tác.

Bạn đang đọc bài viết: “Đất khu công nghiệp là gì? Thẩm định giá đất khu công nghiệp tại chuyên mục tin thẩm định giá của Công ty cổ phần Thẩm định giá Thành Đô, đơn vị thẩm định giá tài sản hàng đầu tại Việt Nam.

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button